Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

KONSERWATOR URZADZEN DWIGOWYCH


miejsce pracy: Warszawa i okolice

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna bêdzie za:
• Samodzielna konserwacja urz¹dzeñ dŸwigowych
• Samodzielne wykonywanie napraw i regulacji w konserwowanych urz¹dzeniach

Od kandydatów oczekujemy:
• Zainteresowania aspektami technicznymi - elektryka, mechanika
• Zaanga¿owanie
• Odpowiedzialnoœæ
• Sumiennoœæ
• Kultury bezpieczeñstwa pracy

Uprawnienia obowi¹zkowe:
(bez tych uprawnieñ CV nie bêdzie rozpatrywane)
• Prawo jazdy kat. B
• Uprawnienia SEP
• Uprawnienia UDT kat II lub I


Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie CV na meila: biuro@renom.pl , biuro.renom@wp.pl

W przes³anych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
“Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych zwartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)”